Vedtægter

Love & Paragraffer

§ 1.

Foreningens navn er Nyborg Cykle Klub, med hjemsted i Nyborg Kommune
Klubben er organiseret under hovedforbundene Danmarks Cykle Union, DCU og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, DGI.

§ 2.
Klubbens formål er at fremme og udbrede cykelsporten i videst muligt omfang.

§ 3.
Som medlem optages enhver person med interesse i cykelsporten, som aktivt medlem fordres dog en mindstealder på 9 år i tilmeldingsåret.

§ 4.
Foreningen tegnes af følgende hver for sig:

 1. Formand i forening med næstformand

 2. Formand eller næstformand i forening med kassereren

 3. Fire bestyrelsesmedlemmer i forening

Ved beløb under kr. 5000,- kan kassereren alene underskrive.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen, der kan meddele fuldmagt.

§ 5.

Bestyrelsen, der er højeste myndighed mellem to generalforsamlinger, handler i foreningens navn.

§6
Nyborg Cykle Klub ledes af en bestyrelse, som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt 4 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden, sekretæren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Næstformanden, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.
1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.
Bestyrelsen udpeger repræsentanter til DCU-distriktets årsmøde og DGI Fyns årsmøde.

§ 7.
Klubbens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser klubben har. Klubben hæfter med sin formue for sine forpligtelser.

§ 8.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det med angivelse af de sager, der ønskes behandlet. Formanden/næstformanden leder forhandlingerne ved disse. Formanden kan i enkelte tilfælde, hvor det er nødvendigt, handle for bestyrelsen, men skal da hurtigst muligt bringe sagen frem for bestyrelsen.

§ 9.

Kassereren fører regnskab, medlemsliste samt foretager opkrævning af kontingent. Kontingentet opkræves for hele året i januar kvartal. Kontingentperioden følger kalenderåret. Nye medlemmer efter 1. juli betaler et halvt års kontingent og nye medlemmer efter 1. oktober betaler 1⁄4 kontingent.

§ 10. Klubbens regnskabsår er fra 1. november til 31. oktober.

Vedtægter Nyborg Cykle Klub

§ 11.
Sekretæren fører sammen med formanden/næstformanden klubbens korrespondance samt fører protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

§ 12.
Eksklusion af et medlem kan finde sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af medlemmerne indgiver begæring derom til bestyrelsen. Vedkommende kan, inden der er gået 14 dage efter eksklusionen, forlange en ekstraordinær generalforsamling afholdt.

§ 13.
Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes 1 gang årligt i oktober kvartal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af de sager, der ønskes behandlet. Ordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel, ekstraordinære med mindst 8 dage. Indkaldelsen sker på klubbens hjemmeside og pr. mail.

§ 14.
Dagsorden ved den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

 4. Fremlæggelse af budget for kommende år

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Temadebat om eventuelle nye tiltag i klubben

 8. Valg.

 9. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 15.
Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflertal, og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages, når et medlem forlanger dette. Adgang med stemmeret til generalforsamlingerne har medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

§ 16.
Forslag om vedtægtsændringer skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Forslag om klubbens opløsning skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 17
I tilfælde af klubbens opløsning, tilfalder formue og aktiver Nyborg Idrætssamvirke – NIS.

 

§ 18.
Valgår
Formand: Næstformand: Kasserer:
Sekretær Bestyrelsesmedlem 1 Bestyrelsesmedlem 2

ulige år lige år lige år ulige år lige år lige år

Bestyrelsesmedlem 3 Bestyrelsesmedlem 4 Suppleant 1

Revisor Revisorsuppleant

ulige år ulige år hvert år

hvert år hvert år

Vedtægter Nyborg Cykle Klub

 

Nyborg Cykle Klubs vedtægter er vedtaget på ordinære generalforsamlinger den 17. november 2016 og ordinær generalforsamling den 15. november 2018.